Haszonbérlet 
megszüntetése

Mindig gondot okoz szembesülni azzal, hogy – főleg megváltozott körülmények miatt – előnyösebb lenne az érvényben lévő szerződést felmondani. A földforgalmi törvény meghatározza, hogy a termőföld-haszonbérleti szerződéseket a felek milyen feltételek fennállása esetén és hogyan szüntethetik meg, 
mikor tekinthetők azok megszűntnek.

A felek szerződési szabadságába, megegyezésének tartalmába az állam csak kirívó esetekben avatkozik be, hiszen a jogi szabályozás a gazdasági szereplők felelős döntéseire alapoz. A földhasználatban a visszaélésszerű, spekulációs vagy tőkebefektetési célokat szolgáló földhasználat elkerülése érdekében azonban a földforgalmi törvény (Ftv.) lehetővé teszi a termőföld-haszonbérleti szerződések megszüntetését. A törvény fő koncepciója az, hogy a földet megművelni kész és képes mezőgazdasági gazdálkodók földellátását biztosítsa és szabályozza.

 

Törvényi kötelezettségek

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény taxatíve felsorolja, hogy mikor és milyen módon jogosultak a felek a haszonbérleti szerződésüket megszüntetni. A törvény rendelkezéseitől nem lehet eltérni. Ha a felek mégsem tartanák be szerződések felmondására, megszüntetésére irányadó kötelező jogszabályi rendelkezéseket, a törvény kimondja, hogy ha a felmondást a másik fél 15 napon belül nem fogadja el, a felmondást gyakorló további 8 napon belül bírósághoz fordulhat, különben a felmondás hatályát veszti. A megszüntető nyilatkozat részeként ki kell jelentenie a haszonbérbeadónak a haszonbérlő felé, hogy a földet a szerződés megszűnésével saját maga kívánja használni.

A haszonbérleti jogviszony megszűnhet a felektől függetlenül, objektív okból, azaz a szerződés időtartamának lejártával, a haszonbérlő szervezet jogutód nélküli megszűnésével vagy a föld természeti erő következtében tartósan művelésre alkalmatlanná válásával.

A haszonbérleti szerződés a felek közös megegyezésével az általuk megjelölt napon is megszűnhet. A természetes személy haszonbérlő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha az egészségi állapotában vagy családi és életkörülményeiben olyan tartós változás következik be, amely kötelezettségeinek teljesítését akadályozza. A haszonbérlő természetes személy halála esetén a haszonbérleti szerződés nem szűnik meg, az örökösök azonban a határozott idejű haszonbérletet harminc napon belül a gazdasági év végére felmondhatják.

Szerződésszegés esetén

Azonnali hatállyal történő szerződésfelmondással élhet a haszonbérbeadó, ha a haszonbérlő írásban közölt felhívás ellenére sem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének; vagy veszélyezteti a föld termőképességét; vagy a haszonbérlő a haszonbérbeadó hozzájárulása nélkül a föld használatát másnak átengedte, más célra hasznosította; vagy a föld művelési ágát megváltoztatta; vagy a földet más célra hasznosította; vagy a haszonbérlő a természetvédelmi jogszabályok vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő, illetőleg a természeti terület állagát vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat, vagy ha a természeti értékek fennmaradását veszélyezteti. Legtöbbször az azonnali hatályú felmondásra azért kerül sor, mert a haszonbérlő a haszonbért vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után írásban közölt felszólítás ellenére a felszólítás közlésétől számított 15 napon belül sem fizeti meg.

A haszonbérleti díj módosításának el nem fogadásából eredő felmondásra jogszabály ugyancsak kötelezően követendő eljárási rendet követel meg a felektől – 2016. január 6-tól alkalmazandó új szabályok szerint –, kimondva, hogy ha a haszonbérleti díj módosításával kapcsolatos kezdeményezéssel az ellenérdekű fél nem ért egyet, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a bíróságtól kérheti a piaci haszonbérleti díj meghatározását. Ha ez a korábbitól legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja.

A mezőgazdasági termelőszervezet mint haszonbérlő és az annak legalább három éve foglalkoztatott alkalmazottja mint haszonbérbeadó között fennálló haszonbérleti szerződést a haszonbérbeadó munkavállaló azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha a mezőgazdasági termelőszervezet a munkaviszonyát rendes felmondással szünteti meg.

Amennyiben a mezőgazdasági termelőszervezet mint haszonbérlő és az annak legalább három éve foglalkoztatott alkalmazottja mint haszonbérbeadó közötti munkaviszony bármely okból megszűnik – ide nem értve a munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetését –, a felek között fennálló haszonbérleti szerződést a munkavállaló haszonbérbeadó a gazdasági év végével 60 napos felmondási idővel felmondhatja, azzal a további feltétellel, hogy a mezőgazdasági termelőszervezettel fennálló munkaviszonyát a munkáltató nem rendkívüli felmondás útján szüntette meg.

Termelőszervezeti tagság

A mezőgazdasági termelőszervezet mint haszonbérlő és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagja mint haszonbérbeadó közötti szerződést a gazdasági év végével a haszonbérbeadó tag 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha a tulajdonosi részesedése a szerződés megkötését követő egy éven keresztül tartósan 25% alá csökken. A mezőgazdasági termelőszervezet mint haszonbérlő és az annak legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagjának közeli hozzátartozója mint haszonbérbeadó között fennálló haszonbérleti szerződést a gazdasági év végével a haszonbérbeadó 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha a tulajdonos természetes személy taggal fennálló közeli hozzátartozói viszonya bármilyen okból megszűnik (főleg válás esetén szokott bekövetkezni).

A haszonbérbeadó, illetve annak jogutódja, valamint a haszonbérlő az 1994. július 27. előtt létrejött haszonbérleti szerződést legkésőbb az adott gazdasági év vége előtt 60 nappal 60 napos felmondási idővel a gazdasági év végére felmondhatja, ha a szerződés időtartama meghaladja a Ftv. 44. §-ában meghatározott leghosszabb (húsz év) időtartamot.

Közös tulajdon megszűnése

Ha a haszonbérleti szerződés létrejöttekor a föld közös tulajdonban állt, és a szerződés fennállása alatt a közös tulajdon megszüntetésére a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint került sor, a haszonbérbeadó (vagy jogutódja) legkésőbb az adott gazdasági év vége előtt 60 nappal, 60 napos felmondási idővel a gazdasági év végére felmondhatja, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet a közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, és a haszonbérlő felé a felmondással egyidejűleg nyilatkozik, hogy a földet a szerződés megszűnésével saját maga kívánja használni. Köteles nyilatkozni arról is, hogy a föld teljes területének használatára vonatkozó földhasználati szerződést annak idején mint tulajdonostárs miért nem tudta aláírni. Ilyenkor, bár a haszonbérleti szerződést nem írta alá, annak hatálya rá is kiterjedt.

Dr. Wesztergom-Sz. Viktória, ügyvéd
1054 Budapest, Hold u. 29.
Tel.: 06/30-222-33-33

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom