Alkalom szüli a munkát

Továbbra is lehetőség van arra, hogy a gazdálkodók egyszerűsített módon, a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthessenek munkaviszonyt. Az alábbi tájékoztató a foglalkoztatáshoz kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.


Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt, egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt. Húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig a munkavállalói létszám húsz százalékánál nem lehet több. A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, tekintettel az alkalmi munka meghatározására. A tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át. Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor e munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.
Mindenképpen be kell jelenteni
Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony, a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Ha szerződés megkötésével jön létre – bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –, a munkaszerződést a munka megkezdéséig írásba kell foglalni, és a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatokat. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt. szabályait – az Efo. tv.-ben meghatározott eltérésekkel –, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. A 454/2015. (XII. 29.) kormányrendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 129 000 forint. Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható egyszerűsített munkaviszonyban.
Korlátozzák azt a munkáltatót, aki 300 ezer forintot vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az 500, 1000, illetve 3000 forint összegű közteher és/vagy szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében. Ő további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult, míg adótartozását ki nem egyenlítette.
A harmadik országbeli állampolgárok – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – munkavállalási engedéllyel végezhetnek egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági idénymunkát.
Az állami foglalkoztatási szerv ellenszolgáltatás a harmadik országbeli állampolgárnak nélkül hatósági bizonyítványt ad ki, amely igazolja, hogy tulajdonosa az állami foglalkoztatási szervet megkereste annak érdekében, hogy a jövőben egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban vállaljon munkát.


Fix összegű közteher
A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint, alkalmi munka esetén 1000 forint. A közteher megfizetésével nem terheli a munkáltatót a szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az szja-törvényben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség. A munkavállalót pedig nem terheli: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék fizetésének, egészségügyi hozzájárulás- fizetésének és személyijövedelemadó-előleg fizetésének kötelezettsége.
A munkáltatónak nem kell közterhet fizetnie, ha a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és az egyezmények alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással rendelkezik. Például ha a munkáltató egy olyan román állampolgárt alkalmaz egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági idénymunkára, aki rendelkezik a román hatóság által kiállított, biztosítást tanúsító igazolással, ez után a személy után a munkáltató nem fizet közterhet. Az említett személy nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, ugyanakkor a munkáltatónak a foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettsége fennáll.
Bevallás következő hó 12-ig
A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell teljesítenie, bejelentési kötelezettségét elektronikus úton vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teljesítheti. Az adóhatóságnak teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a munkaidő változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén –, a bejelentett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére a 16T1042E jelű adatlap szolgál. A bejelentésnek a munkavégzés megkezdése előtt meg kell történnie.
Fő szabályként a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét elektronikus úton havonta a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni. Azok, akik nem kötelezettek elektronikus bevallásra, továbbra is benyújthatnak papír alapú bevallást, amelynek határideje az előzőekkel megegyezik. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemélynek a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni az Art. 46. §-ának azon előírását, hogy a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-ig összesített igazolást ad a magánszemélynek.


Idénymunka: az Mt. 90. § c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.
Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása – a tovább feldolgozás kivételével –, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.
Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Szerző: Szöőr Bea Fotó: MTI/Balázs Attila Fotó: MTI/Mészáros János

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom