A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Genezis műtrágya
Corteva Verben Queen

A termőföld-haszonbérleti díj emeléséről szóló új szabályokról

Hírek - 2016.04.26

Az állami termőföldek értékesítése kapcsán a haszonbérlők nagyon sokat kérdeznek arról, hogy a földárveréseken nyertes új földtulajdonos a továbbiakban hogyan, mi módon emelheti a haszonbérleti díjakat, és ha a haszonbérlő a módosítást nem akarja elfogadni, akkor mi a teendő. Hogy egy kicsit mindenki tisztábban lásson, a lényeget megpróbáltam az alábbiakban összegezni.

A termőföld-haszonbérleti díj emeléséről szóló új szabályokról


 

A jogi szabályozás szövegszerűen

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályozásokról szóló 2013. évi CCXII. törvénybe (a továbbiakban: Fétv.) beleillesztettek két új rendelkezést, az 50/A. §-t és a 110/A. §-t, amelyek 2016. január 1-jétől hatályosak. Ezek lényege:
50/A. §
A legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében a szerződő felek bármelyike a szerződéskötést követő 5 év elteltével – ha a haszonbérleti szerződés időtartama meghosszabbítás folytán éri el a 10 éves időtartamot, a meghosszabbítás időpontjától számított 5 év elteltével –, majd az első kezdeményezést követően 5 évente kezdeményezheti a haszonbérleti szerződés módosítását a haszonbérleti díjnak (a díjeltérés bejelentésének időpontjában) a helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása érdekében, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés időtartamából legalább még 5 év hátravan.

A kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell megállapítani. A haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezéshez csatolni kell az igazságügyi szakértői véleményt is.

Ha a kezdeményezésben megjelölt piaci haszonbérleti díj mértéke a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérleti díj mértékétől legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja.

Ha az ellenérdekű fél a kezdeményezéssel nem ért egyet, de a szerződés felmondására nincs mód, mert a díjeltérés mértéke nem éri el a 20%-ot, vagy ha a szerződés felmondásának jogával nem akar élni, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a bíróságtól kérheti a piaci haszonbérleti díj meghatározását; ellenkező esetben a haszonbérleti díjat a kezdeményezésben megjelölt mértékben módosítottnak kell tekinteni.

Ha a bíróság által meghatározott haszonbérleti díj mértéke a korábbi haszonbérleti díj mértékétől legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja.
110/A. §

Az új Ptk. átmeneti rendelkezéseit tartalmazó Ptké. alapján az 50/A. § rendelkezéseit arra az új haszonbérleti szerződésre is alkalmazni kell, amely a Módtv. hatálybalépése előtt megkötött (tehát 2016. január 1. előtti!) – illetve akár a hatálybalépés előtt, akár azt követően meghosszabbított –, a Módtv. hatálybalépését követően a föld tulajdonjogának átruházása (tehát az állami földárverések) folytán a haszonbérbe adó tulajdonos személyében bekövetkezett változásra tekintettel szerződésátruházás miatt megszűnt haszonbérleti szerződés helyébe lépett. Ebben az esetben az 50/A. § szerinti első kezdeményezés joga tekintetében irányadó időtartamba a szerződésátruházással megszűnt szerződés eltelt időtartamát is be kell számítani. (Tehát nem az számít, hogy az új tulajdonos mikor szerzett tulajdont, hanem ha a bérlő az államtól már több mint 10 éve bérelte a földet, akkor az új tulajdonost automatikusan megilleti a bérleti díj változtatásának a joga.)

A felmerült kérdések:

Mely haszonbérleti szerződésekre vonatkozik a módosítás?

A haszonbérleti díj módosításának lehetősége eleve csak a hosszú távra kötött, vagyis legalább tízéves időtartamú szerződéseknél állna fenn (ideértve azt az esetet is, mikor meghosszabbítás folytán haladja meg a szerződés ezt az időtartamot), és a kiszámíthatóság érdekében a díjmódosítást a szerződéskötést (meghosszabbítást) követő öt év elteltével, illetve azt követően ötévente lehetne kezdeményezni és mindezt csak akkor, ha a szerződésből még öt év van hátra. Ugyanakkor a törvény nem tiltja el a feleket attól, hogy ha ez mindkét fél érdekében áll, akkor ezen időtartamoknál rövidebb időtartamban állapodjanak meg [50/A. § (6) bekezdés]. Azonban az állami földárverések útján az állam helyébe lépő új tulajdonosok esetében az első haszonbérleti díj változtatásának kezdeményezési joga az új tulajdonos számára eleve a termőföld tulajdonjogának megszerzésekor kezdődik. Tehát amint az új tulajdonos tulajdonjoga bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba, ha a haszonbérleti szerződés már korábban elérte vagy meghaladta a tízéves időtartamot.

Ki élhet a haszonbérleti díj változtatásának jogával?

Alapvetően a díjmódosítás lehetősége nem a tulajdonosváltáshoz kötődik, hanem általában minden haszonbérbe adó, illetve haszonbérlő számára lehetőségként áll fenn, mert a haszonbérleti díj piaci mértékűre módosításának lehetősége és igénye nemcsak a haszonbérleti szerződésbe belépő új tulajdonos, hanem általában minden haszonbérbe adó, valamint természetesen minden haszonbérlő részéről felmerülhet. A jogszabályban a 20%-os eltérés nincs csak pozitív vagy csak negatív irányban meghatározva, tehát a haszonbérlő a haszonbérleti díj csökkentését, míg a haszonbérbe adó a haszonbérleti díj növekedését kezdeményezheti.
Hogyan kell a haszonbérleti díj módosítását kezdeményezni?
Kizárólag írásban lehet kezdeményezni, a másik félhez intézett nyilatkozattal. A másik félnek postai úton írásban kell megküldeni (hitelesen kell igazolni, hogy azt megküldték, és azt a másik fél át is vette).

Mire vonatkozhat a haszonbérleti díj módosítása?

A haszonbérleti díjnak (a díj módosítására vonatkozó bejelentés időpontjában) a helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítására, ami díjcsökkentést vagy díjemelést is jelenthet.

Mivel kell igazolni, hogy a jelenlegi haszonbérleti díj nem felel meg a helyben szokásos piaci haszonbérleti díjnak?

A kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell megállapítani. A haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezéshez csatolni kell az igazságügyi szakértői véleményt is. Tehát enélkül eleve érvénytelen a bérleti díj módosításának kezdeményezése.

Mi az igazságügyi szakértői vélemény?

Bejegyzett igazságügyi szakértő által készített termőföld-értékbecslésről szóló szakértői vélemény. Az Igazságügyi Minisztérium honlapján is megtalálhatóak a bejegyzett igazságügyi szakértők, az elérhetőségükkel együtt. Ajánlott a termőföld-forgalmazás; termőföld-értékbecslés szakterületet bejelölni, és azon belül olyan szakértőt keresni, aki a föld fekvése szerinti területen/megyében jár el. Elérhetőség: https://szakertok.im.gov.hu

Mit kell tenni, ha valaki nem ért egyet a bérleti díj módosításának kezdeményezésével?

Nagyon fontos, hogy ha a másik fél írásban megkapta a kezdeményezést a díjmódosításról, és azzal nem ért egyet, akkor annak kézhezvételétől számított harminc napon belül keresetlevelet kell benyújtania a föld fekvése szerint illetékes bírósághoz, hogy az állapítsa meg a haszonbérleti díj piaci értékét. Amennyiben a bérleti díj módosítása (akár le, akár fel) legalább 20%-kal eltér a szerződésben meghatározott bérleti díjtól, akkor az a fél, aki nem ért egyet a bérleti díj módosításával, szintén a kézhezvételtől számított harminc napon belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja. Nagyon fontos, hogy a kézhezvételtől számított harmincnapos időtartamok jogvesztőek, ami azt jelenti, hogy csak harminc napon belül van lehetőség bírósághoz fordulni vagy a gazdasági év végére felmondani a szerződést. Ha a módosítás nem éri el a 20%-os határt, akkor kizárólag bírósághoz lehet fordulni. Ha ezeket a módosítással egyet nem értő fél elmulasztja, vagy nem határidőben cselekszik, akkor a haszonbérleti díj módosítása elfogadottá válik!
Ha a fél bírósághoz fordul, a bíróság pedig jogerős ítéletben a haszonbérleti díj módosítását állapítja meg, és a módosítás mértéke eléri vagy meghaladja a 20%-ot, akkor a haszonbérleti díj módosításával egyet nem értő fél (az ítélet jogerőre emelkedésétől számított) 30 napon belül még mindig felmondhatja a gazdasági év végére a haszonbérleti szerződést. Ha a módosított haszonbérleti díj nem éri el a 20%-ot, akkor erre nincs lehetőség.

Vonatkoznak-e speciális szabályok az állami földterületek árverésén nyertes tulajdonosokra?

Az általános szabályok vonatkoznak rájuk is, azzal az eltéréssel, hogy esetükben az első bérleti díj kezdeményezésének joga nem a tulajdonjoguk megszerzésétől kezdődik. Amennyiben olyan területet szereztek az árverésen, amely már legalább tíz éve haszonbérletbe van adva, akkor a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően kezdeményezhetik a bérleti díj emelését a haszonbérlővel szemben.
Itt azonban megjegyzendő, hogy ezekben az esetekben még nem lehet biztosan tudni, hogy hogyan is alakul majd a továbbiakban ez a rendelkezés, mivel a 2014. március 15. előtt megkötött haszonbérleti szerződésekre eleve a régi Ptk. és a régi termőföldtörvény vonatkozott. A fenti rendelkezésekkel szemben egyébként alkotmánybírósági utólagos normakontroll van folyamatban, így az Alkotmánybíróság fog dönteni abban a kérdésben, hogy az árverés útján állami földtulajdont szerzők és a több mint tíz éve a régi Ptk szerint megkötött haszonbérleti szerződések esetében lehet-e egyáltalán a fentiekben leírtak szerint haszonbérleti díjat módosítani.
Mindenképpen javasolt, hogy hozzáértő jogász kollégák segítségét kérjék akkor is, ha önök szeretnének haszonbérleti díjat módosítani, vagy éppen haszonbérlőként nem akarják elfogadni az esetleges díjemelést.

Dr. Jobbágy Krisztina
www.drjobbagykrisztina.hu
drjobbagy@upcmail.hu
+36-30/682-5009


Címkék: