Fotópályázat

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntünk az idén első alkalommal meghirdetett „2018 Növényvédelmi Fotója” pályázat közönségdíjasának szavazásán.

Kérjük, tekintsd meg a beküldött képeket és add le szavazatodat a neked leginkább tetszőre. A beküldött felvételek minden látogatónk számára elérhetők, de a szavazat leadásához regisztráció szükséges. Kérjük, jól gondold meg, melyikre adod a voksodat, mert szavazni csak egy alkalommal lehet. Az oldalon a teljes képnek csak egy kis részlete látható, amennyiben valamelyiket jobban is meg szeretnéd nézni, rákattintva nagyobb méretben a teljes felvétel megjelenik.

Ha szavazni szeretnél az alábbi linken megteheted:

http://www.karkep.hu/novenyvedelmi-fotopalyazat

Jó böngészést kívánunk!

ÁSZF

Adatkezelési nyilatkozat

 

Jelen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy az agrarunio.hu felhasználói által a honlap használata során megadott és a honlap üzemeltetői ("Adatkezelő") számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a honlap használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét a honlapon vagy a honlap oldalainak közvetítésével.

Adatok

Az www.agrarunio.hu bizonyos szolgáltatásai (pl. fórum, hírlevél, hozzászólás cikkekhez stb.) csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

  • név, becenév (kötelező)
  • e-mail cím (kötelező)

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (ha a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A honlap használata során az Adatkezelő részére tárhelyszolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó internet-használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhelyszolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás lehetővé tétele, megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználóknak lehetősége van a honlapon keresztül más felhasználóknak üzenetet küldeni. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során megadott adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek; amennyiben feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon stb.) során történjen.

Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a honlapon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy a honlapot tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben a mindenkori tárhelyszolgáltatót terheli a felelősség.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
 
az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. partnereihez kapcsolódóan kezelt személyes adatokról
(újság, illetve hirdetés-megrendelők részére)

 
Az alábbi tájékoztató célja, hogy Ön (illetve cége), mint az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. (adószám (Agrindex Kft: 13462963-2-09), (Agrár-Média Bt: 21564558-2-09), széhely: 4032 Debrecen Babits M. u. 48, elérhetőség: +36 52 751-682, info@agrarunio.hu) partnerének (cégénél dolgozó természetes személyek) személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.
 
Személyes adatokat kezelünk Önről: Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
 
Adatkezelő: AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. (adószám (Agrindex Kft: 13462963-2-09), (Agrár-Média Bt: 21564558-2-09), széhely: 4032 Debrecen Babits M. u. 48, elérhetőség: +36 52 751-682, info@agrarunio.hu), (GDPR 13. cikk, (1) bekezdés, a) pont.).
 
A kezelt adatok köre: Az Ön személyes adatai közül az Ön nevét, születési idejét, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét, az Ön telefonszámát, e-mail címét, amennyiben az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt-vel jogviszonyt létesít, az ebben a jogviszonyban használt számlaszámát, annak tényét, hogy Ön (illetve cége) az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt-vel jogviszonyban áll és ezen jogviszonyt dokumentáló valamennyi szerződést, számlát, számlamozgást igazoló bizonylatokat, a kapcsolattartók adatait, a jogviszony teljesítését dokumentáló levelezést, hatósági, illetve peres eljárás esetén a hatósági, közjegyzői, bírósági jegyzőkönyveket, határozatokat.
 
Az adatkezelés célja: Az adatkezelési jogszabályokkal összhangban információszolgáltatás az Ön (illetve cége)  megrendelése alapján az AGRÁRUNIO szaklap (nyomtatott, illetve on-line felületein), valamint a Kárkép.hu web oldal felületein az Ön cégével kapcsolatos szakmai, illetve reklámtartalmakról. (GDPR 13. cikk (1) bekezdés, c) pont.)
 
Az adatkezelés jogalapja: Ön az adatainak szolgáltatásával egy időben hozzájárulását adta az adatkezelés céljának megfelelő, fent részletezett adatok kezeléséhez. (GDPR 6. cikk, (1) b) pont, GDPR 13. cikk (1) bekezdés, a) pont.)
 
Hozzáférés a kezelt adatokhoz: A rögzített adatok kezelése körében a cég a hatályos adatvédelmi szabályok szerint jár el, a mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztatója a www.agrarunio.hu, www.karkep.hu címen érhető el. Ezen adatokból a cég kizárólag a nyomtatott újság postázása végett, kizárólag a nevet (cégnevet), illetve a postázási címet bocsátja a posta rendelkezésére a küldemények postázása végett. (GDPR 13. cikk, (1) bekezdés f) pont).
 
Az adatkezelés időtartama: A szerződéses kapcsolat, a jogviszony fennállása alatt, illetve a jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés időtartamától számított húsz év (a polgári jogi elévülési idő) időtartama alatt. Az adatkezelési idő elteltével az adatokat a cég hozzáférhetetlenné teszi (a leselejtezett papír alapú iratokat megsemmisíti, az elektronikus adatokat véglegesen törli). (GDPR 13. cikk, (2) bekezdés a) pont.)
 
Hozzáférés a személyes adataival kapcsolatos információkhoz: Ön tájékoztatást kérhet a cégtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@agrarunio.hu e-mail címen jelentse be.
 
Az adatok kezelése elleni tiltakozás (törlési, helyesbítési igény, adatkezelési korlátozás iránti igény: Ön az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. által kezelt adatok törlését, az adatfelhasználás korlátozását abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését. (GDPR 13. cikk, (2) bekezdés, b) pont.)
 
Az Adatkezelési hozzájárulás visszavonása: Tekintettel arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése személyes hozzájáruláson alapul, így Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. (GDPR 7. cikk, (3) bek.).
 
Szervezési és biztonsági intézkedések az Ön általunk kezelt adatai védelmében: A cég az Ön személyes adatait tűzfallal védett számítástechnikai rendszeren belül, jelszóval védett elektronikus dokumentumban kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé. Az Ön személyes adatait tartalmazó, papír alapú dokumentációt az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. biztonsági zárral, védett irodahelyiségben, kívülállók számára hozzáférhetetlen módon tárolja.
 
Jogorvoslati lehetőségek: Ön személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Debreceni Törvényszékhez (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. Levelezési cím: 4001 Debrecen. Pf. 131.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.(GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pont.)
 
Kelt: Debrecen, 2018. 05. 25.
 
  
AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt.
 


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. partnereihez kapcsolódóan kezelt személyes adatokról
(lehetséges újságmegrendelők részére marketing tevékenység céljából)
 

Az alábbi tájékoztató célja, hogy Ön (illetve cége), mint az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. (adószám (Agrindex Kft: 13462963-2-09), (Agrár-Média Bt: 21564558-2-09), széhely: 4032 Debrecen Babits M. u. 48, elérhetőség: +36 52 751-682, info@agrarunio.hu) partnerének (cégénél dolgozó természetes személyek) személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.
 
Személyes adatokat kezelünk Önről: Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.
 
Adatkezelő: AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. (adószám (Agrindex Kft: 13462963-2-09), (Agrár-Média Bt: 21564558-2-09), széhely: 4032 Debrecen Babits M. u. 48, elérhetőség: +36 52 751-682, info@agrarunio.hu), (GDPR 13. cikk, (1) bekezdés, a) pont.).
 
A kezelt adatok köre: Az Ön személyes adatai közül az Ön nevét, születési évét, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét, az Ön telefonszámát, e-mail címét.
 
Az adatkezelés célja: Az adatkezelési jogszabályokkal összhangban információ szolgáltatás az Ön (illetve cége)  megrendelése alapján az AGRÁRUNIO szaklap (nyomtatott, illetve on-line felületein), valamint a Kárkép.hu web oldal felületein az Ön cégével kapcsolatos szakmai, illetve reklám tartalmakról. (GDPR 13. cikk (1) bekezdés, c) pont.)
 
Az adatkezelés jogalapja: Mint lehetséges ügyfél számára marketing tevékenység. (GDPR 6. cikk, (1) b) pont, GDPR 13. cikk (1) bekezdés, a) pont.)
 
Hozzáférés a kezelt adatokhoz: A rögzített adatok kezelése körében a cég a hatályos adatvédelmi szabályok szerint jár el, a mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztatója a www.agrarunio.hu www.karkep.hu címen érhető el. Ezen adatokból a cég kizárólag a nyomtatott újság postázása végett, kizárólag a nevet (cégnevez), illetve a postázási címet bocsátja a posta rendelkezésére a küldemények postázása végett. (GDPR 13. cikk, (1) bekezdés f) pont).
 
Az adatkezelés időtartama: Az Ön személyes adatainak megszerzésétől számított húsz év. Az adatkezelési idő elteltével az adatokat a cég hozzáférhetetlenné teszi (a leselejtezett papír alapú iratokat megsemmisíti az elektronikus adatokat véglegesen törli). (GDPR 13. cikk, (2) bekezdés a) pont.)
 
Hozzáférés a személyes adataival kapcsolatos információkhoz: Ön tájékoztatást kérhet a cégtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@agrarunio.hu e-mail címen jelentse be.
 
Az adatok kezelése elleni tiltakozás (törlési, helyesbítési igény, adatkezelési korlátozás iránti igény: Ön az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. által kezelt adatok törlését, az adatfelhasználás korlátozását abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését. (GDPR 13. cikk, (2) bekezdés, b) pont.)
 
Szervezési és biztonsági intézkedések az Ön általunk kezelt adatai védelmében: A cég az Ön személyes adatait tűzfallal védett számítástechnikai rendszeren belül, jelszóval védett elektronikus dokumentumban kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé. Az Ön személyes adatait tartalmazó, papír alapú dokumentációt az AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt. biztonsági zárral, védett irodahelyiségben, kívülállók számára hozzáférhetetlen módon tárolja.
 
Jogorvoslati lehetőségek: Ön személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Debreceni Törvényszékhez (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. Levelezési cím: 4001 Debrecen. Pf. 131.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.(GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pont.)
 
Kelt: Debrecen, 2018. 05. 25.
 
 
 
AGRINDEX Kft./AGRÁR-MÉDIA Bt.
időjárás

Várható időjárás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti

Kedd

A kevés fátyolfelhő és a gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható, csapadék nem lesz. Az ország délkeleti, déli tájain megélénkül az északkeleti szél.

A hőmérséklet kora délután 23 és 27, késő este 15 és 20 fok között alakul.

Szerda

A kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok napsütésben lesz részünk, majd estétől a nyugati megyékben már erősebben felhős területek is előfordulnak. A nyugati határszélen a késő délutáni, esti óráktól elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, a Kisalföldön azonban megélénkül a déli szél. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 30 fok között alakul.

Időjárási helyzet Európában

Európa északi és keleti területeinek időjárását ciklonok és frontjaik határozzák meg. A felsorolt tájakon gyakran erősen felhős az ég, és főként a frontok mentén esik az eső, záporeső. Ugyanakkor Nyugat- és Közép-Európa időjárását anticiklon alakítja. A magasnyomás területén a leszálló légmozgásoknak köszönhetően általában kevés a felhő, sokat süt a nap, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. Kontinensünk északi és középső vidékén hűvös az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 22 fok között változik. Délen és Oroszország nyugati részén továbbra is meleg van, a délutáni órákra több helyen 30, 35 fok közé melegszik fel a levegő, sőt a Pireneusi-félszigeten és a Kaszpi-tenger térségében 37, 40 fokot is mérnek. Kedd estig a Kárpát-medence időjárását anticiklon határozza meg.

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom