Hirdetés
Csííz-Kvíz Nyereményjáték

Csííz-Kvíz Nyereményjáték

Csak 3 válasz, és tiéd lehet a Natur Agro értékes ajándéka, az 5 literes Natur Plasma-tápanyag-utánpótló készítmény!

Mit kell tenned:

  • Válaszolj helyesen és töltsd ki a beküldéshez szükséges regisztrációt.
  • Figyeld a sorsolások időpontját a www.agrarunio.hu weboldalon vagy a Facebook és Instagram oldalunkon!
  • A szerencsés nyerteseket a regisztráció során megadott email címen fogjuk értesíteni.

Nyeremény:


ajándékcsomag

A nyereménysorsolás kezdete: 2023.05.27. 18:00

Aktuális nyertes

(2023-05-27)

Váradi István

Natur Agro ajándék


Próba szerencse!


1. A gyomoknak vannak közvetlen és közvetett kártételei. Közvetlen kártételről akkor beszélhetünk...
2. A szemes termények érésének négy szakaszát különböztetünk meg. Mik az ismertetőjelei a teljes érés szakaszának?
3. Az 1950-es évektől kezdődően gyökeresen megváltozott az állatok tenyésztésének szemlélete. Mikor hozzák nyilvánosságra az első klónozott állat, Dolly, a juh megszületését?

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az AgrárUnió „Czííz-kvíz" játékának részvételi- és játékszabályzata 

1. A nyereményjáték szervezője Az AgrárUnió (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Agrindex Kft. (székhely: 4032 Db. Babits M. u. 48.), a továbbiakban: "Szervező”. 

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt • 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot.
Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, születési idejét, telefonszámát az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezelje.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vagy a lebonyolításban közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

3. A Játék időtartama: A Játék 2023. 05. 01-tól visszavonásig

4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt: A Játékban való részvételhez a Játékos az oldalt felkeresi, majd az ott található 3 kérdés megválaszolása után a regisztrációs kérdőívet kitölti. A nyereményjátékban minden megválaszoló és a regisztrációs kérdőívet kitöltő olvasó részt tud venni, az is, aki már korábban regisztrált az oldalon, de a kvízjátékban még nem vett részt. Azonban az, aki a “Mellesleg nyerhetsz” kampány során regisztrált, az sajnos csak új email címmel vehet részt a játékban, a duplikáció elkerülése végett. Hetente cserélődnek a kérdések, így a sorsolási turnusok is ezt követik.

A kérdőív tartalma: név, email, település, opcionálisan telefonszám. 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

4.2. Nyertesek kiválasztása: A sorsolás menete: A kvíz tesztet kitöltők között, a szerkesztőség által kijelölt és nyilvánosságra hozott (www.agrarunio.hu, facebook, instagram) időpontban történő automatizált (algoritmus alapján) sorsolás útján történik a beküldött teszthez tartozó email cím alapján. 

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

4.3. Nyeremény átvétele A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át: Szervező a kisorsolt nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a kiválasztást követően 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten értesíti. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mail-ben visszajelezni az alábbi email címre: info@agrarunio.hu . Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Nyeremények kézbesítése: A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel Szervező email címen egyezteti, a kézbesítést a nyeremény gyártója végzi, amelyhez Szervező a Játékos teljes nevét, kézbesítési címét, e-mail címét és telefonszámát adja át a nyeremény gyártója részére. A nyereményt a gyártó a Játékos által az értesítés visszaigazolása során megadott magyarországi címére kézbesíti. Gyártó a nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A nyeremények előre egyeztetett címre történő kézbesítésének költsége a Szervezőt terheli. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, valamint a gyártót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

5. Vegyes rendelkezések A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden az nmhh.hu/para oldalt, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Játék weboldalán. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.